Bee Hotels

Bee Hotel in Arboretum Trompenburg, Rotterdam. Photo: RM

Bee Hotel in Arboretum Trompenburg, Rotterdam. Photo: RM

The parallels between wildlife and the human world are numerous. Since humans find it necessary to help certain species with their housing by making nest boxes and the like, animals have to deal with all the problems that also occur in the human real estate market.

Take the Bee Hotels for example: man-made shelters for wild bees. Wild bees can be divided into two groups: Bees that nest in the ground and bees that use existing holes and cavities above the ground. The latter also form the target group for the Bee Hotels, since many landscape elements in which they used to nest, such as old barns and wooden fences, have disappeared.

Reality is unruly though, according to a cry of distress on the website bijenhotels.nl:

“There is a high vacancy rate among Bee Hotels. This is due to a lack of attention to the following points: The kind of plants in the environment and their time of flowering, the orientation of the entries, the type of wood used and the size of the holes in it. And do not forget: vandalism by birds. Especially the tomtit and the woodpecker are notorious.”

The Bee Hotel offers various room sizes. Photo: RM

The Bee Hotel offers various room sizes. Photo: RM

It’s not easy to get a wild bee into settling into a Bee Hotel. Bees are picky animals and, moreover, each species has its own specific requirements in terms of material and size of the holes. In addition, the competition is fierce: At first, the cabinets were mainly found in educational gardens, but in recent years has any self-respecting piece of public green its own Bee Hotel.

The solution to this problem, like its cause, is to be found in the human world. Our own unmarketable properties are eventually mostly demolished. Sometimes there can be thought of transformation into a new function or for another user group. Back to the Bee Hotels: what to think of housing for tomtits and woodpeckers?

Dutch version:

De parallellen tussen de dieren- en de mensenwereld zijn talrijk. Sinds de mens bepaalde diersoorten meent te moeten helpen met hun huisvesting door middel van het maken van nestelkastjes en dergelijke krijgen de dieren te maken met alle problematiek die zich ook in de menselijke vastgoedmarkt voordoet.

Neem nou de Bijenhotels: door de mens vervaardigde onderkomens voor wilde bijen. Wilde bijen kunnen op het gebied van nestelen globaal in twee groepen worden verdeeld. Bijen die in de grond nestelen en bijen die bovengronds van bestaande holten gebruikmaken. Deze laatsten zijn ook de doelgroep voor de Bijenhotels, aangezien veel oude landschapselementen waarin ze konden nestelen, zoals oude schuren en houten hekken, zijn verdwenen.

De werkelijkheid is echter weerbarstig, zo blijkt uit een noodkreet op de website bijenhotels.nl:

“Er is een grote leegstand van Bijenhotels. Dit is toe te schrijven aan te weinig aandacht voor de volgende punten: Het soort planten in de omgeving en de bloeitijd ervan, de oriëntatie van de ingangen, het soort hout dat wordt gebruikt en de grootte van de gaten erin. En niet te vergeten: vandalisme door vogels. Vooral de koolmees en de specht zijn berucht.”

Krijg een wilde bij maar eens zo gek zich in een Bijenhotel te vestigen. Bijen zijn kieskeurige dieren en bovendien heeft elke soort zijn eigen specifieke voorkeuren qua materiaalgebruik en grootte van de nestelgaten. De concurrentie is daarnaast moordend: De kasten kwamen eerst voornamelijk voor in educatieve tuinen, maar de laatste jaren heeft elk zichzelf respecterend stukje openbaar groen zijn eigen bijenkast.

De oplossing voor dit probleem kan volgens mij, net als de oorzaak ervan, in de mensenwereld worden gevonden. Bij ons mensen wordt het incourante vastgoed uiteindelijk meestal gesloopt. Soms valt te denken aan transformatie voor een nieuwe functie of een andere gebruikersgroep. Terug naar de Bijenhotels: wat te denken van huisvesting voor koolmezen of spechten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s